Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky Boutique L - Lívia Urminská (Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona), se sídlem Zd. Petříka 3001 272 01 Kladno, IČ 62440225 a Ľubica Felnerová (Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona), se sídlem O. Peška 2662 272 01 Kladno,IČ: 13292111 upravují práva a povinnosti související s nákupem zboží v internetovém obchodě boutiqueL.cz, místem osobního odběru je provozovna na adrese Boutique L, Tyršova 3222, Kladno, podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu) a kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky

 

2. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění zboží prodávajícím na stránky e-shopu.

2.2. Řádně vyplněná a učiněná objednávka kupujícího, učiněná prostřednictvím internetového obchodu boutiqueL.cz nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

2.3. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky ve smyslu § 1827 odst.1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.4. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.


2.5. Kupující má právo zrušit objednávku, odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí do momentu odeslání zboží. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem na adresu eshop@boutiqueL.cz nebo telefonicky na +420 608 826 371.

2.6. Ceny zboží jsou uvedené na webovém rozhraní v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.8. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy či její části v případě, že se zboží už nevyrábí, nedodává nebo se změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nebo poštovní poukázkou na adresu kupujícího a k uzavření kupní smlouvy tedy nedojde.

2.9. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. Hotově – v kamenné provozovně prodávajícího.
 2. V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (pošta, kurýr, apod.)
 3. Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

3.2. Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji.

 

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

5.1. V souladu s § 1829 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.

5.2. Postup při odstoupení od smlouvy

 1. Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy.
 2. Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu na adresu Boutique L, Tyršova 3222, Kladno, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Vrácené zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství, visaček na zboží).
 3. V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Podnikatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.3. Kupující ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku souhlasí s tím, že mu prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky bezhotovostně na jeho bankovní účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy, nebo sdělí prodávajícímu v návaznosti na odstoupení od smlouvy. Pouze v případě, kdy tento způsob vrácení peněžních prostředků není možný, vrátí kupující prodávajícímu peněžní prostředky složenkou zaslanou na adresu uvedenou při registraci.

5.4. Kupující odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 

5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.7.Prodávající poskytuje kupujícímu prodlouženou lhůtu na vrácení zboží bez udání důvodu nad rámec zákonné lhůty v délce 30 dní od převzetí zboží.

5.8. Zakoupené dárkové poukazy není možné vyměnit zpět za finanční částku. Případný rozdíl v ceně vybraného zboží a hodnotě poukázky není vratný.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 1. Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 2. Věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 3. Věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
 4. Věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.​

​6.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí pokud

 1. U věci prodávané za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána.
 2. Na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 3. U použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

​6.3. Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše v odst. 1 tohoto ustanovení všeobecných obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

6.4. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovnyBoutique L, Tyršova 3222, Kladno.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží (den převzetí zboží).

6.6. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

6.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Prodávající zpracovává veškeré osobní údaje za účelem realizace kupní smlouvy na základě těchto VOP.

7.2. Osobní údaje nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím stranám ani jiným subjektům.

7.3. Prodávající, jakožto správce osobních údajů prohlašuje že získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití ve smyslu čl. 24, 25 a 32 GDPR. Osobní údaje jsou ukládány do zabezpečených databází. Osobní údaje budou zpracovávány vlastními zaměstnancemi.

7.4. Kupujícímu je známo, že za účelem naplnění obchodního vztahu prodávající zpracovává tyto osobní údaje:

 1. jméno a příjmení
 2. adresa bydliště
 3. telefonní číslo
 4. e-mailová adresa
 5. doručovací adresa
 6. bankovní spojení

7.5. Osobní údaje se kupujícího se zpracovávají na dobu trvání obchodního vztahu.

7.6. Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, výmaz, může žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu prostřednictvím žádosti odeslané elektronicky na adresu eshop@boutiqueL.cz nebo písemně do sídla prodávajícího. O následném postupu bude kupující informován písemně nebo e-mailem do 1 kalendářního měsíce.

7.7. V případě, že prodávající zpracovává osobní údaje klienta za účelem marketingu, činí tak na základě souhlasu, který není součástí těchto obchodních podmínek.

7.8. V případě udělení souhlasu (např. uděleného v rámci soutěží, marketingových akcí apod.) či v případě zpracování jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy subjektu údajů a nevyjádření nesouhlasu se zpracováním za účelem marketingového využití, nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení jsou údaje zpracovány po dobu do odvolání souhlasu, které může být učiněno písemně na adrese prodávajícího či v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení zaslaného e-mailem.

7.9. V případě zpracování dle 7.8. jsou osobní údaje zpracovávány po dobu vymezenou v souhlasu. Prodávající prohlašuje, že bude kupujícího přiměřeně informovat o nové nabídce služeb. 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2021

 

Zpět do obchodu